Y Tîm

Splash Image

Y Comisiynydd

Cyngor Celfyddydau Cymru yw asiantaeth ariannu a datblygu’r wlad ym maes y celfyddydau. Mae gweledigaeth y Cyngor yn cwmpasu Cymru greadigol, a'r celfyddydau wrth galon bywyd y genedl, a sicrhau bod cyfraniad y celfyddydau yn cael ei gydnabod, ei werthfawrogi a'i ddathlu.

www.artscouncilofwales.org.uk


Cymru yn Biennale Celf Fenis

Bu Cyngor Celfyddydau Cymru yn comisiynu artistiaid i gyflwyno gwaith mewn Digwyddiadau Cyfochrog yn Fenis ers 2003. Ers hynny, bu'r Biennale yn llwyfan ardderchog ar gyfer celfyddyd weledol o Gymru ac i broffil y wlad ar lwyfan ryngwladol o bwys. Mae Biennale Fenis yn hanfodol bwysig o ran proffil, enw da a dyfodol gyrfaol yr artistiaid hynny a ddewisir i gynrychioli Cymru a hefyd o ran delwedd o Gymru fel gwlad sy'n ceisio hyrwyddo ei diwylliant cyfoes ledled y byd. Mae proffil unigryw Cymru yn cael ei ategu gan waith celfyddydol o safon uchel. Cafodd yr arddangosfa hon o Gymru ei chomisiynu a'i rheoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru gyda chefnogaeth cymorth grant gan Lywodraeth Cymru.

Mae Cymru yn Fenis yn gweithio ar y cyd â threfnwyr Scotland + Venice (Creative Scotland) a'r Cyngor Prydeinig, sy'n cyflwyno Pafiliwn Prydain ac yn arwain y gwaith gwerthfawr o gydlynu a hyrwyddo arddangosfeydd cyfochrog a chysylltiedig Prydain yn Fenis.

www.walesinvenice.org.uk 

 

Install Lrsplash

Partneriad

YNGLŶN Â G39

Mae g39 yn sefydliad a arweinir gan artistiaid yng Nghaerdydd sydd yn comisiynu, yn datblygu ac yn cyflwyno celfyddyd gyfoes. Fel oriel, cymuned ac adnodd, datblygodd y gofod yn rhan annatod o sîn artistiaid y DG, yn ganolbwynt i gymuned greadigol y wlad ac yn lle i gynulleidfaoedd weld a chymryd rhan mewn celfyddyd gyfoes. Ar ôl adleoli yn 2011, g39 yw un o'r lleoedd mwyaf ar gyfer celfyddyd weledol gyfoes yng Nghymru. Mae ei chefnogaeth i artistiaid cyfoes a'i chyflwyniadau o waith newydd wedi sicrhau enw da i'r oriel fel rhan anhepgor o rwydweithiau diwylliannol Cymru a'r DG.

Mae Rhaglen Adnoddau Artistiaid Cymru (Warp) yn rhan o waith g39. Mae Warp yn cefnogi gwaith artistig trwy gyfrwng rhaglen o feirniadaeth gan gyfoedion, sgyrsiau rhwng artistiaid a churaduron, gweithdai, seminarau, mentora, datblygiad proffesiynol ac ymweliadau. Mae Warp yn darparu rhwydwaith beirniadol a chymdeithasol i gymuned greadigol oddi mewn i a thu hwnt i Gymru.

 Mae rhaglen g39 a Warp yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i artistiaid o wahanol wledydd ac ar wahanol gyfnodau yn eu gyrfaoedd. Llwyddodd llawer o artistiaid a gafodd gymorth g39 yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd i ennill enw da yn genedlaethol a rhyngwladol - mae'r rheiny'n cynnwys James Richards, Heather Phillipson, Megan Broadmeadow, Sean Edwards, Kelly Best a Bedwyr Williams. Mae g39 yn aml yn gweithio ar y cyd ag orielau eraill ledled y byd i ddangos gwaith artistiaid o Gymru dramor, yn ogystal â chynnal arddangosfeydd wedi'u curadu ar y cyd â chenhedloedd eraill.

Bydd g39 yn arwain rhaglen Oruchwylio Cymru yn Fenis a rhaglen o weithgareddau cysylltiedig yng Nghymru. Mae'r fenter yn dwyn ynghyd elfennau o'n harbenigedd mewn ffyrdd a fydd, gobeithio, yn arwain at fudd sylweddol i artistiaid a chynulleidfaoedd adref a thramor.

 

YNGLŶN Â CHOLEG CERDD A DRAMA BRENHINOL CYMRU

Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru (RWCMD) yw Conservatoire Cenedlaethol Cymru ac mae'n darparu hyfforddiant ymarferol sy'n galluogi myfyrwyr i gael mynediad i fyd proffesiynol cerddoriaeth, theatr a phroffesiynau cysylltiedig ac i gael dylanwad go iawn ar y meysydd hynny.

Mae gan y Coleg rôl allweddol i’w chwarae o ran adnabod a datblygu talent newydd ac mae'n darparu hyfforddiant o safon uchel, wedi'i deilwra i ofynion y celfyddydau cyfoes a'r diwydiannau creadigol. Mae'r Coleg yn hyfforddi ac yn addysgu rhai o'r myfyrwyr mwyaf talentog o bob cwr o'r byd, gyda'r nod o ddarparu'r sgiliau technegol a'r grefft angenrheidiol ar gyfer gweithio ar binacl y proffesiwn. Y mae hefyd yn helpu myfyrwyr i ddarganfod ac i ddatblygu eu 'lleisiau' artistig unigol eu hunain.

Wedi'i hwyluso gan John Hardy, Pennaeth Cerddoriaeth Gyfoes, Cyfansoddi a Thechnoleg Cerddoriaeth Greadigol, aeth myfyrwyr y Coleg, Kirsten Evans a Samuel Williams, ati i gydweithio'n agos â James Richards er mwyn cyfrannu at ei osodiad electro-acwstig newydd, 'Migratory Motor Complex'.


YNGLŶN Â LLYFRGELL GENEDLAETHOL CYMRU

Mae Archif Cenedlaethol Sgrin a Sain Cymru yn diogelu ac yn dathlu treftadaeth y genedl ym maes y ddelwedd symudol ac yn ei gwneud yn hygyrch i ystod eang o ddefnyddwyr at bwrpasau mwynhad a dysgu.

Mae casgliad ffilm a fideo yr Archif yn cynnwys pob ffurf gyfryngol a chynyrchiadau proffesiynol ac amatur - o ddrama a rhaglenni dogfen i ffilmiau addysgol a hysbysebion, o ffilmiau artistiaid i ffilmiau animeiddio a ffilmiau cartref. Bu'r Archif, sy'n rhan o Lyfrgell Genedlaethol Cymru, yn recordio rhaglenni teledu a radio wrth iddynt gael eu darlledu yng Nghymru ers y 1980au, gan greu casgliad heb ei ail y gellir ei weld yng nghanolfan y sefydliad. Yn 2012, cafodd afael ar archif ffilm a fideo ITV Cymru o'r cyfnod ers 1958 – mae’r casgliad hwnnw’n cynnwys dros 200,000 o eitemau, a channoedd o raglenni nodedig a darllediadau arloesol.

Mae'r casgliad sain yn cynnwys pob math o recordiadau sain, o ddyddiau cynnar y silindrau cwyr i greadigaethau digidol cyfoes. Mae'n cynnwys cerddoriaeth wedi'i recordio, hanesion llafar, darlithoedd a sawl math arall o recordiad ar fformatau fel shellac a finyl, tâp rîl i rîl, casetiau sain a chryno-ddisgiau.


ART FUND

Art Fund yw'r elusen genedlaethol sy'n codi arian ar gyfer celfyddyd weledol. Yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn unig, mae Art Fund wedi cyfrannu £34 miliwn i helpu amgueddfeydd ac orielau i brynu gweithiau o gelfyddyd ar gyfer eu casgliadau. Mae'r elusen yn gweithio gyda dros 700 o amgueddfeydd ac orielau ledled y DG ac yn helpu amgueddfeydd i rannu eu casgliadau â chynulleidfaoedd trwy gefnogi amrywiaeth o deithiau ac arddangosfeydd, gan gynnwys ARTIST ROOMS. Y mae hefyd yn cynnig grantiau ychwanegol i gefnogi hyfforddiant a datblygiad proffesiynol curaduron.

Caiff Art Fund ei ariannu'n annibynnol a daw'r incwm craidd gan y 123,000 o aelodau sy'n derbyn y Pas Celfyddyd Cenedlaethol ac sydd, o ganlyniad, yn mwynhau mynediad am ddim i dros 240 o amgueddfeydd, orielau a mannau hanesyddol ledled y DG, yn ogystal â gostyngiad o 50% ar bris mynediad i arddangosfeydd mawrion. Yn ogystal â rhoi grantiau, mae cefnogaeth Art Fund i amgueddfeydd yn cynnwys gwobr Amgueddfa’r Flwyddyn, rhaglen o gyhoeddiadau ac amrywiaeth o lwyfannau digidol.

Hon yw trydedd blwyddyn cefnogaeth Art Fund i gyflwyniadau Prydeinig yn Biennale Fenis. Mae hyn yn cynnwys teithiau James Richards: Music for the gift i Chapter, Caerdydd, ac i'r Collective Gallery yng Nghaeredin, a Rachel Maclean: Spite Your Face i Chapter, Caerdydd. Bydd rhaglen o ddigwyddiadau cysylltiedig yn cyd-fynd â'r daith.

Y Tîm

Dyma Dîm y Comisiynydd:

·         Louise Wright, Prif Gomisiynydd

·         Betsan Moses, Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus

·         Cerys Thomas, Y Rhaglen Oruchwylio

·         David Alston, Cyfarwyddwr y Celfyddydau

·         Andrew Richards, Datblygu Busnes

·         Eleri Allsobrook, Cynorthwy-ydd y Prosiect  

 

Darparwyd reoli lleoliad a gwasanaethau caniatâd yn Fenis gan Paul Bradley,  a hwyluso lleol a chyfieithu gan Barbara del Mercato.

Hoffai’r comisiynydd ddiolch i’r canlynol:

Stefano Pillinini a Paolo Dedè; Municipalita de Venezia, a Paolo Scibelli, Fondazione La Biennale di Venezia am eu cydweithio dihafal.

Dyma Dîm Arddangosfa Chapter:

·         Hannah Firth, Cyfarwyddwr y Prosiect / Curadur

·         Catherine Angle, Rheolwr y Prosiect / Dirprwy Guradur

·         Dean Woolford, Rheolwr Technegol

·         Richard Robinson, Cefnogaeth Dechnegol

·         Freya Dooley, Cynorthwy-ydd y Prosiect

·         Caitlin Davies, Cefnogaeth i’r Prosiect

·         Jamie Rees, Marchnata a Chyfathrebu

·         Sharon Stone, Rheoli Cyllid

·         Elaina Johnson, Codi Arian a Datblygu

 

Hoffai tîm arddangosfa Chapter ddiolch yn arbennig i Toby Nelmes a Nelmes Design, Barbara del Mercato, Paul Bradley Studio, Chris Brown, Anthony Shapland, Samuel Hasler, Cinzia Mutigli, Matt Fitts a The Block, Martin Herbert, Chris McCormack, Steve Reinke, John Hardy, Kirsten Evans, Samuel Williams, Harry Greenaway, Ellen Smith, David Shepherd/Echidna Design, Louise Wright, Bestan Moses, Cerys Thomas, Rodeo, Cabinet, Galerie Isabella Bortolozzi, HIT, SUTTON PR, Rachel Browning, Dafydd Frayling, Pete Goodridge, Art Works Exhibition Services Limited, Iwan Llwyd, Amy Roberts a Roger Graham.

Hoffai Chapter yn ogystal ddiolch am yr arbenigedd a'r arweiniad a gynigiwyd gan Bwyllgor Ymgynghorol Cymru in Fenis Wales in Venice.